Slide

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Praktijk Surya

Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Praktijk Surya en de deelnemer.

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

  • Praktijk Surya gevestigd aan de Hellekes 3, te Den Dungen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17273591.
  • De deelnemer: degene die zich na akkoordverklaring van het aanmeldingsformulier op de website of schriftelijk per mail heeft ingeschreven voor een van de door Praktijk Surya georganiseerde meditatiebijeenkomst, workshop of cursus.
  • De website: informatie van Praktijk Surya waarop alle relevante gegevens van de betreffende meditatiebijeenkomst workshops of cursus zijn vermeld.
  • Overeenkomst: overeenkomst tussen Praktijk Surya en de deelnemer om de gevraagde meditatiebijeenkomst, workshop of cursus te verzorgen respectievelijk te ontvangen tegen de vastgestelde vergoeding.

Artikel 2 De opleidingen

Praktijk Surya verzorgt de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen zoals deze vermeld staan op de website en/of folder.

Artikel 3 De overeenkomst tussen Praktijk Surya en de deelnemer

a. De overeenkomst tussen Praktijk Surya en de deelnemer wordt schriftelijk, via e-­mail of via het aanmeldingsformulier op de website aangegaan. De overeenkomst gaat in zodra de aanmelding door Praktijk Surya ontvangen is.

b. De deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanmelding per e-mail een bevestiging van inschrijving van Praktijk Surya.

c. Indien de deelnemer jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het aanmeldingsformulier mede te ondertekenen.

d. De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan Praktijk Surya te melden.

e. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een workshop is deze bij verhindering overdraagbaar aan een ander persoon. De deelnemer dient hiervoor zelf zorg te dragen.

f. Door zich aan te melden accepteert de deelnemer deze Algemene Voorwaarden.

g. Indien er een maximum wordt gesteld aan het aantal deelnemers zal de datum van betaling bepalend zijn voor het deelnemen aan de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen.

Artikel 4 Kosten van de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen

Aan de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

a. Lesgeld: Praktijk Surya bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit in de folder en op de website.

b. Leermiddelen en materialen: Praktijk Surya bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze in de folder en op de website.

Artikel 5 Betaling van het lesgeld

a. Praktijk Surya bepaalt de termijnen waarin het lesgeld voldaan moet worden.

b. Betaling van het lesgeld of een termijn hiervan dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn bij inschrijving te worden voldaan. De laatste termijn dient betaald te zijn voor de aangegeven datum.

c. Praktijk Surya mag deelnemers, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten, in dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.

d. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de Praktijk blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.

Artikel 6 De voorwaarden voor het annuleren

Indien een meditatiebijeenkomst, workshop of cursus door de deelnemer wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:

a. Annulering geschiedt schriftelijk of per e-mail, met bericht van ontvangst. Onder bericht van ontvangst wordt verstaan: een aangetekend schrijven per post of een bevestiging van de annulering middels een e-mail van Praktijk Surya.

b. Voor meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen gelden de volgende annuleringskosten:

Bij annulering tot 7 werkdagen (wettelijke bedenktijd) na aanmelding: geen annuleringskosten.
Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de meditatiebijeenkomst, workshop of cursus: de aanbetaling.
Bij annulering tussen 14 dagen en 1 dag voor aanvang van de meditatiebijeenkomst, workshop of cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag van of na aanvang van de meditatiebijeenkomst, workshop of cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd.
Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst

a. De deelnemer kan een overeenkomst ten alle tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

b. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 6 bestaat, als het onderwijs door Praktijk Surya met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken.

c. Praktijk Surya is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de deelnemer zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van Praktijk Surya of van andere deelnemers daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van het volledige lesgeld blijft daarbij onverminderd bestaan.

Artikel 8 Invordering van het lesgeld

Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de deelnemer in gebreke blijft met betalen van het verschuldigde cursusbedrag tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso, c.q. proceskosten.

Artikel 9 Materialen

Praktijk Surya bepaalt, indien van toepassing, welke materialen en boeken tijdens de lessen gebruikt worden en welke materialen tijdens de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij Praktijk Surya aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de deelnemer.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

a. Praktijk Surya is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan deelnemers toebehorende voorwerpen.

b. Alle schade door de deelnemer toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.

c. Praktijk Surya gaat in haar selectie uit van deelnemers die in staat zijn tot zelfreflectie en over een gezond denk- en werkniveau beschikken. Het volgen van de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen is geheel op eigen risico van de deelnemer. Veranderingen in de persoonlijke levens- en arbeidssfeer welke mogelijk kunnen ontstaan door inzichten opgedaan naar aanleiding van de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen en veranderingen in gezondheid vallen buiten de verantwoordelijkheid van Praktijk Surya.

d. Indien Praktijk Surya om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Hiervoor dient de originele factuur te worden overlegd.

e. Het is mogelijk dat Praktijk Surya op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Praktijk Surya is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11 Wijzigen van lestijden, plaats en docent/trainer

a. Praktijk Surya is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de datum van de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen of de aanvangs- en eindtijden minimaal 14 dagen voor aanvang hiervan te wijzigen. Indien de deelnemer met deze wijziging niet kan instemmen, kan de deelnemer dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de deelnemer worden ontbonden. Daarbij zal een gedane aanbetaling door Praktijk Surya worden terugbetaald.

b. Praktijk Surya is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de aanvangs- en eindtijden, dan wel de plaats waar de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen worden gegeven tussentijds te wijzigen.

c. Bij ziekte van de docent of andere bijzondere omstandigheden zorgt Praktijk Surya voor herhaling op een andere datum.

d. In gevallen zoals genoemd in lid b en lid c kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

Artikel 12 Annulering door Praktijk Surya

In het geval van onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent of situaties van overmacht, behoudt Praktijk Surya zich het recht voor de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen te annuleren. Deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail, en in geval van annulering binnen twee dagen voor aanvang van de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen tevens telefonisch, op de hoogte gesteld. Als de meditatiebijeenkomsten, workshops en cursussen door Praktijk Surya worden geannuleerd, wordt het gehele bedrag, na ontvangst van het rekeningnummer, binnen 10 dagen teruggestort.

Artikel 13 Verboden attributen

Het doel van de lessen is werken vanuit het eigen kanaal. Om het eigen kanaal en de energie tijdens de lessen zuiver te houden, is het meenemen van attributen waaronder (kristallijnen) schedels, kristallen, (half)edelstenen, esoterische informatiedragers, talismannen en andere symbolische voorwerpen niet toegestaan. Praktijk Surya behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de attributen uit de ruimte te verwijderen.

Artikel 14 Auteursrecht

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het Praktijk Surya berust bij Praktijk Surya. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Surya.

Artikel 15 Geschillen

Bij geschillen tussen de deelnemer en Praktijk Surya over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst tussen Praktijk Surya en de deelnemer, kan een klacht aan de directie van Praktijk Surya worden toegezonden. De directie is verplicht om binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren op deze klacht. Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 16 Folder/website

Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de lessen en lezingen in de folder en op de website voorbehouden.

Menu